skip to Main Content
Ordinær Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

TORSDAG D. 15. MAJ 2014, kl. 19:00 menighedsrådsmøde

Menighedsrådet planlægger at invitere til generalforsamling torsdag, den 15. maj 2014 klokken 19 (Store Bededagsaften).

Indbydelse med dagsorden og yderligere informationer vil ske i en særudgave af Kirkehilsen, som udkommer i løbet af april måned og sendes til alle kirkens medlemmer per post. Hvis du endnu ikke er medlem, men alligevel ønsker at modtage indbydelsen til generalforsamling, så kontakt venligst præsten.

Den foreløbige dagsorden ser ud som følger:
A. Valg af dirigent.
B. Årsberetning ved formanden for menighedsrådet.
C. Forelæggelse og godkendelse af menighedsrådets årsregnskab, decharge af menighedsrådet, beslutningtagen om budgettet for næste forretningsår.
D. Valg for to år af tre menighedsrådsmedlemmer og højst tre suppleanter.
På valg er:
a. Anette Hougaard, modtager ikke genvalg
b. Bente Schörbach, modtager genvalg
c. Peter Vogt Jensen, modtager genvalg
E. Valg for to år af en revisor.
Karin Seifert er på valg og modtager ikke genvalg.
F. Behandling af indkomne forslag – disse skal være menighedsrådsformanden eller præsten i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. Herunder forslag fra menighedsrådet om fuldstændig ændring af kirkens vedtægter. Menighedsrådet har gennemgået kirkens vedtægter og fremsætter forslag om tosprogede vedtægter med diverse ændringer.
G. Eventuelt.

Traktementet består igen i år af varme hveder, som det er dansk tradition for bededagsaften. En opfordring til at tage aktivt del i menighedsrådets arbejde bringes hermed videre til alle medlemmer af menigheden. Idet nuværende medlem, Anette Hougaard, ikke genopstiller, søger vi nye kandidater til hhv. de faste pladser samt suppleantposterne. Interesserede kan rette henvendelse til formand Pia Kjær Nielsen via mail, pkn@christianskirken.de. Da generalforsamlingen er menighedens øverste myndighed, håber vi på stort fremmøde.

På hjerteligt gensyn
Menighedsrådet

Back To Top
X
X