VEDTÆGTER

Vedtægter for Den Danske Kirke i Berlin

Foreningen fører navnet "Danische Kirchengemeinde in Berlin" med tillægget "e.V." efter registrering og har sit hjemsted i Berlin.

 

§1

  1. Den Danske Kirke i Berlin har til formål på den danske evangelisk-lutherske folkekirkes grund og i tilknytning til Danske Sømands- og Udlandskirker (efterfølgende også forkortet kaldt "DSUK") at fremme almennyttige religiøse formål ved at afholde gudstjenester og udføre kirkeligt og andet hertil hørende arbejde for danske i Berlin og i De nye Forbundslande. Foreningen er et uegennyttigt foretagende, som ikke har til formål at drive erhvervsvirksomhed.
  2. Kirkens midler må kun bruges til vedtægtsmæssige formål. Medlemmerne modtager ingen ydelser af kirkens midler.
  3. Ingen personer må få en fordel gennem udgifter, som er kirken fremmed eller gennem uforholdsmæssig store godtgørelser.

 

§2

Medlem af menigheden kan enhver blive, som er dansk statsborger, er af dansk oprindelse eller med dansk tilknytning. En forudsætning er, at man er døbt med den kristne dåb, og at man vedkender sig Den Danske Folkekirke, samt af egen tilskyndelse indmelder sig i Den Danske Kirke i Berlin. Der opkræves ikke medlemsbidrag.

 

§3

  1. Menigheden styres og repræsenteres af et råd bestående af seks medlemmer og op til seks suppleanter foruden præsten, der er selvskrevet medlem af rådet. De seks medlemmer og op til seks suppleanter vælges for to år ad gangen ved den årlige generalforsamling. For kontinuitetens skyld afgår kun halvdelen af medlemmerne hvert år. Medlemmerne/suppleanterne af menighedsrådet bevarer deres pladser, indtil efterfølgere er valgt. I tilfælde af, at et medlem afgår i løbet af valgperioden, rykker den ranghøjeste suppleant i dennes sted. Afgående medlemmer/suppleanter kan genvælges. Menighedsrådets suppleanter har - indtil de rykker op - ingen stemmeret og er ikke berettiget til at repræsentere i henhold til stk. 4. Menighedsrådet suppleres derudover af et af Den Kgl. Danske Ambassade i Berlin udpeget medlem, som ikke er på valg, uden stemmeret og ikke berettiget til at repræsentere i henhold til stk. 4 (ex- officio).
  2. Valgbarhed og valgret til menighedsrådet har alle medlemmer, der er fyldt 18 år. Mindst tre af menighedsrådets medlemmer bør være danske statsborgere.
  3. Menighedsrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og kan fastsætte en egen forretningsorden. Menighedsrådet fastsætter selv rækkefølgen af suppleanterne. Den daglige ledelse forestås af præsten, der normalt ikke kan varetage nogen af de ovennævnte funktioner.
  4. Menighedsrådet tegnes af formand eller næstformand, et rådsmedlem og præsten i forening. De daglige forretninger kan tegnes af præsten alene, som gælder som værende bemyndiget hertil af menighedsrådet. I eventuelle vakanceperioder af præsteembedet repræsenteres præsten af yderligere to af de valgte rådsmedlemmer.
  5. Formanden for menighedsrådet indkalder rådsmedlemmerne skriftligt og med mindst fjorten dages varsel. Kortere varsel kan dog finde sted, såfremt alle er indforstået hermed. Såfremt mindst to af rådsmedlemmerne, præsten eller DSUK's bestyrelse begærer det, indkalder formanden til menighedsrådsmøde, ligesom formanden alene kan indkalde. Menighedsrådet fungerer under hensyn til Den Danske Kirke i Berlins vedtægter og tysk lovgivning i videst muligt omfang i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for det folkekirkelige menighedsrådsarbejde i Danmark.
  6. Menighedsrådet har til opgave at udpege en repræsentant til Repræsentantskabet for DSUK.
  7. Intet menighedsrådsmedlem hæfter personligt for menighedsrådets forpligtelser.
  8. Salg og pantsætning af ejendommen Brienner Str. 12, 10713 Berlin, og dispositioner, der forringer dennes værdi, samt køb, salg og pantsætning af anden fast ejendom kræver godkendelse af DSUK.

 

§4

  1. Af kirkens indtægter, der hovedsalig fremkommer ved frivillige bidrag, gaver, kollekter, kirkeskatter og basarer, samt i øvrigt af alle midler, der måtte tilfalde Den Danske Kirke i Berlin, afholdes i videst muligt omfang de med kirkens og menighedens funktioner forbundne udgifter, herunder især også udgifterne til drift og vedligeholdelse af lokaler og bygninger i Brienner Straβe 12.
  2. Menigheden bidrager i videst muligt omfang til dækning af de udgifter, som DSUK har til udsendte præster og medarbejdere.

 

§5

  1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, så vidt muligt i maj måned. Der indkaldes med mindst fjorten dages varsel ved bekendtgørelse i kirkebladet og ved bekendtgørelse i forbindelse med gudstjeneste.
  2. Den ordinære generalforsamlings dagsorden er følgende:

a) Valg af dirigent.

b) Årsberetning ved formanden for menighedsrådet.

c) Forelæggelse og godkendelse af menighedsrådets reviderede årsregnskab.

d) Decharge af menighedsrådet.

e) Godkendelse af budgettet for indeværende forretningsår.

f) Valg for to år af tre menighedsrådsmedlemmer og højst tre suppleanter.

g) Valg af en revisor for to år.

h) Behandling af indkomne forslag - disse skal være menighedsrådsformanden eller præsten i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.

i) Eventuelt.

  1. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer af kirken. 
  2. Beslutninger tages ved simpelt flertal; jf. dog § 9. For valget af medlemmer og suppleanter til menighedsrådet gælder følgende: først vælges medlemmerne, derefter suppleanterne. Der stemmes om kandidaterne enkeltvis. Valgt er de kandidater, som får flest stemmer og samtidig har flertallet af de afgivne stemmer. Opnår en eller flere kandidater intet flertal, finder et omvalg mellem disse sted og den/de kandidater, som får flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed er der omvalg mellem kandidaterne med stemmelighed.
  3. Det godkendte og reviderede årsregnskab tilsendes DSUK i kopi senest to dage efter generalforsamlingens afholdelse.

 

§6

Menighedsrådets sekretær fører protokol over generalforsamlings- og menighedsrådsbeslutninger.

 

§7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af menighedsrådet, eller når mindst ti af de stemmeberettigede medlemmer af menigheden skriftligt anmoder herom over for menighedsrådet, idet varslingsreglerne under § 5 stk. 1 iagttages.

 

§8

  1. Ved præstevalg har menighedsrådet indstillingsret. Dette gælder ligeledes øvrige medarbejdere, som måtte udsendes af DSUK.
  2. Udnævnelse af præster og medarbejdere tilkommer DSUK 
  3. DSUK fastsætter og udbetaler lønnen til præsten og mulige andre udsendte medarbejdere. Disse er til enhver tid undergivet regulativet for de af DSUK udsendte medarbejdere.

 

§9

  1. Beslutning om ændring af vedtægterne, samt om Den Danske Kirke i Berlins opløsning kræver vedtagelse på generalforsamlingen med 3/4 af de afgivne stemmer.
  2. Vedtægtsændringer skal godkendes af DSUK. 
  3. I tilfælde af Den Danske Kirke i Berlin opløses, eller at de skattebegunstigede formål bortfalder, tilfalder kirkens formue til Dansk Kirke i Sydslesvig e.V. som udelukkende må benytte den til skattebegunstigede formål. 
  4. Udtræden af Den Danske Kirke i Berlin kan til enhver tid finde sted ved skriftlig meddelelse til menighedsrådet. Udtrædende medlemmer har ingen andel i kirkens ejendom eller kapital. Dette gælder også medlemmer, der udelukkes fra menigheden. Udelukkelse kan kun foretages efter beslutning i menighedsrådet, og efter at skriftlig tilkendegivelse er indhentet fra DSUK.

 

§ 10

I tvivlstilfælde er den tyske version af disse vedtægter afgørende.

For rigtigheden og fuldstændigheden af vedtægterne i henhold til § 71 af den tyske civillov (BGB) tegner menighedsrådet som følger: